Sadržaj:

Iz Uvoda:

navodnik

Obrazovanje bi trebalo biti osnovni činitelj društvene uključenosti za sve građane (Vijeće Europe, 2003)1. Da bi to moglo postati i za osobe s invaliditetom, treba poticati dizajn takva sustava obrazovanja koji će biti u stanju nositi se s različitostima obrazovnih potreba djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i omogućiti im pristup i uspješan tijek u redovitom sustavu obrazovanja, i to od predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog i cjeloživotnog obrazovanja.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN, MU, 6/07, 3/08 i 5/08) uvela je socijalni model invaliditeta prema kojem su prepreke iz okoline one koje oštećenje osobe pretvaraju u invaliditet, odnosno nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima na ravnopravnoj osnovi s drugima. Obveza je društva da uklanja te prepreke, odnosno osigura prilagodbe i potporu kako oštećenje osobe ne bi onemogućavalo njezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez oštećenja.

Republika Hrvatska potpisala je i ratificirala međunarodne konvencije i deklaracije vezane uz prava osoba s invaliditetom te je usvojila zakone, strateške dokumente i druge akte vezane uz ostvarivanje prava i osiguravanje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, čime se, između ostaloga, obvezala osobama s invaliditetom osigurati pravo na visokoškolsko obrazovanje pod jednakim uvjetima te zabraniti diskriminaciju u visokom obrazovanju.

Svrha je ovog dokumenta pridonijeti razvoju pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj definirajući jedinstvene standarde pristupačnosti te dajući smjernice za osiguravanje jednakih mogućnosti u sustavu visokog obrazovanja na području cijele Republike Hrvatske. Dokumentom se želi ukazati na trenutačno stanje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj vezano uz osiguravanje pristupačnosti i uvjeta studiranja za studente s invaliditetom, na probleme u svakodnevnom životu studenata s invaliditetom u Hrvatskoj te, uz jedinstvene standarde pristupačnosti, definirati konkretne smjernice, nositelje odgovornosti i resurse potrebne za poduzimanje odgovarajućih mjera u praksi.


Dokument je rezultat projekta EduQuality (Education for Equal Opportunities at Croatian Universities), koji financira Europska komisija kroz program TEMPUS. Prijedlog zadnje verzije dokumenta bio je predmet javne rasprave u okviru Završne konferencije Projekta pod nazivom Izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, održane 29. i 30. studenoga 2012. u Zagrebu.

 • Uvod
 • Minimalni standardi pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
 • Analiza stanja i potreba pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
  • Pravni, strateški i financijski okvir
  • Upis na visoka učilišta
  • Nastava i ishodi učenja
  • Službe potpore studentima s invaliditetom
  • Prostorna pristupačnost i uvjeti življenja
  • Financijska potpora i ostala studentska prava
  • Prikupljanje podataka
 • Preporuke za osiguravanje minimalnih standarda

Članovi radne skupine:

 • doc. dr. sc. Josip Ćirić, Sveučilište u Zadru
 • prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru
 • Thomas Farnell, MA, Institut za razvoj obrazovanja (voditelj Radne skupine)
 • Danijel Jedriško, student, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Sandra Laleta, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • doc. dr. sc. Irena Majstorović, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Valentina Novak Žižić, mag. soc. rad., Ured za studente s invaliditetom, Sveučilište u Zagrebu
 • Iva Šušak, studentica, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Natalija Vrbas, mag. rehab. educ., Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
 • Vanjski suradnici:
  • Branka Meić, prof., Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
  • Anka Slonjšak, dipl. oec., Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
  • Tomislav Vodička, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta