Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail


Studije

Stručne studije, elaborati, planovi, projekti, programi i sl. :
Professional Studies, Elaborates, Plans, Projects, Programs etc.:
Etudes professionelles, memoires, plans, projets, programmes etc:

  Otok Ugljan - Prostorni plan, Zavod za urbanizam Zadar, Općinski zavod za plansko-analitičke poslove i statistiku Zadar, Zadar 1978. (suradnik).
  Osnovna prirodno-geografska obilježja općine Zadar, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Prostorno-geografski položaj i obuhvat općine Zadar, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Proces urbanizacije, problemi "grad-okolica" kompleksa i izdvajanja urbano-ruralnog pojasa na primjeru Zadra i naselja općine Zadar, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Problematika centralnih naselja općine Zadar, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Atraktivni faktori turističke ponude na prostoru bivše općine Zadar, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Neki pokazatelji vodoopskrbe prostora općine Zadar do 2000. godine, Studija pri izradi Prostornog plana općine Zadar, Zadar, 1977.
  Prostorni plan općine Zadar 1976-2000, Zavod za urbanizam Zadar, Općinski zavod za plansko-analitičke poslove i statistiku Zadar, Zadar 1978. (suradnik)
  Studija o demografsko-privrednim prilikama na području koje gravitira lokaciji nuklearne elektrane Vir, Općinski zavod za plansko-analitičke poslove i statistiku, Zadar, 1978. (suradnik).
  Prostorni plan Zajednice općina Split, Urbanistički zavod Dalmacije i drugi, Split, 1982. (suradnik).
  Biograd na moru, Generalni urbanistički plan, Zavod za urbanizam Zadar, 1983. (suradnik).
  Problemi korištenja i valorizacije prirodne osnove nerazvijenih krajeva SR Hrvatske, Studija kod izradbe Prostornog plana SR Hrvatske, Zadar, 1983.
  Prostorni plan Dugog otoka, Rave i Zverinca, Zavod za urbanizam Zadar, 1984. (voditelj izdradbe).
  Prostorni plan Nacionalnog parka "Paklenica", Zavod za urbanizam Zadar, Republički zavod za zaštitu prirode, Zadar, 1985. (voditelj izradbe).
  Prostorni plan općine Biograd na moru do 2000. godine, Revizija I, Zavod za urbanizam Zadar, 1985. (voditelj izradbe).
  Prirodna osnova područja Marinove drage kod Trogira i njen utjecaj na mogućnosti izgradnje, Studija kod izradbe PUP-a "Marinova draga", Zadar, 1986.
  Prostorni plan otoka Pašmana, Zavod za urbanizam Zadar, 1987 (voditelj izradbe).
  Prostorni plan SR Hrvatske, Urbanistički institut SR Hrvatske i dr., Zagreb, 1989. (suradnik)
  Studija o utjecaju na okolinu stambeno-turističkog naselja "Svrdlac-Ivandići" (konačna studija), Zavod za urbanizam Zadar, 1990. (voditelj izradbe).
  Studija o utjecaju na okolinu Marine Batalaža (konačna studija), Zavod za urbanizam Zadar, 1990. (voditelj izradbe).
  Prostorni plan područja parka prirode "Telašćica", Zavod za urbanizam Zadar, 1990. (voditelj izradbe).
  Problemi valorizacije Novigradskog mora, Elaborat pripremljen za IX konferenciju jadranskih gradova Jugoslavije i Italije.
  Studija o utjecaju na okolinu marine "Jaz-Primorje" u Biogradu na moru, konačna studija, Zavod za urbanizam Zadar, 1991.(voditelj izradbe).
  Studija o utjecaju na okolinu turističkog naselja "Pod Bucića" u Selinama (prethodna studija), Zavod za urbanizam Zadar, 1992. (voditelj izradbe)
  Elaborat o mogućnostima izgradnje uzgajališta ribe, školjaka i rakova u uvali Mala Lamjana, Zavod za urbanizam Zadar, 1992.
  Preliminarni program obnove naselja općine Benkovac stradalih u ratnim razaranjima IX 1991.- III 1992., Zavod za urbanizam Zadar, 1992.
  Preliminarni program obnove naselja općine Obrovac stradalih u ratnim razaranjima IX 1991. - III 1992., Zavod za urbanizam Zadar, 1992.
  Preliminarni program obnove naselja općine Zadar stradalih u ratnim razaranjima IX 1991.- III 1992., Zavod za urbanizam Zadar, 1992.
  Osnove prostornog uređenja općine Benkovac, Zavod za urbanizam Zadar, 1993. (voditelj izradbe i koordinator)
  Osnove prostornog uređenja općine Biograd, Zavod za urbanizam Zadar, 1993. (koordinator)
  Osnove prostornog uređenja općine Obrovac, Zavod za urbanizam Zadar, 1993. (koordinator)
  Osnove prostornog uređenja općine Zadar, Zavod za urbanizam Zadar, 1993. (voditelj izradbe i koordinator)
  Studija o utjecaju na okoliš uzgajališta tuna kod otoka Iža, Zavod za urbanizam Zadar, 1996., (koordinator).
  Prostorni plan Zadarske županije (Nacrt prijedloga), Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar, 1999., (stručni suradnik, autor cjeline: Položaj, značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustave države, str. 9-20).Aktualnosti

Dekan - Filozofskog fakulteta u Zadru od 2000. g.

Urednik.... - časopisa Geografskog društva i Odsjeka za geografiju "Geoadria"


© 2001 Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za geografiju , Site design by zmarku.

Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail