Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail


Recenzije

Recenzije :
Critics :
Compte-rendus :

  Amos Rube FILIPI, Lavdara, Zadar 1984. (rukopis)
  Marinko OLUIĆ, Seizmotektonska aktivnost i mineralne sirovine u području Ravnih Kotara i Bukovice (Dalmacija), Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 1987. Zbornik 1, str. 17-28.
  Ante IVANOVIĆ, Boško KOROLIJA, Pavao MAMUŽIĆ, Geologija šireg područja Benkovca, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 1, Benkovac, 1987., str. 7-16.
  Srećko BOŽIĆEVIĆ, Speleološke pojave benkovačkog kraja i njihovo značenje, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 1, Benkovac, 1987., str. 29-36,
  Ante KALOGJERA, Prirodnogeografska osnova i stanovništvo benkovačke mikroregije, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 1, Benkovac, 1987., str. 37-55.
  Franjo FRITZ, Mogućnosti vodoopskrbe u benkovačkom kraju površinskim i podzemnim vodama, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 1, Benkovac, 1987., str. 57-63.
  Lucijan KOS, Bukovica i Ravni kotari, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 1, Benkovac, 1987., str. 65-82.
  Lucijan KOS, Razvoj prometnih veza benkovačkog kraja, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 2, Benkovac, 1988., str.7-14.
  Milenko TEŠIĆ, Vojnogeografska obeležja severne dalmacije s posebnim osvrtom na benkovački kraj, Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik 2, Benkovac, 1988., str.15-28.
  Plan grada Zadra, M=1:8000, Geo-data, Zadar, 1995.
  Ante KALOGJERA, Pejzaž kao bitan fizičkogeografski elemenat u prostornom planiranju (primjer Srima-Šibenik), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 33(20)/1995, str. 259-270.
  Mithad KOZLIČIĆ, Senj na zemljopisnim kartama nastalim na raskrižju 18.-19. stoljeća, Senjski zbornik, God. 22., Senj, 1995., str. 139-156.
  Martin GLAMUZINA, Nikola GLAMUZINA, Promjene u biološkoj i ekonomskoj strukturi stanovništva Južne Hrvatske (Dalmacije) od 1948. do 1991. godine, Geoadria I/1996, Zadar 1996., str. 17-34.
  Ante KALOGJERA, Pejzaž kao bitan fizičkogeografski elemenat u prostornom planiranju (primjer Srima-Šibenik), Geoadria I/1996, Zadar 1996., str. 47-58.
  Ante KALOGJERA, Otok Zlarin - mali naseljeni otok (prirodnogeografske osobine), Geoadria II/1997, Zadar 1997., str. 37-50
  Željka ŠILJKOVIĆ, Požari kao oblik destrukcije geografske sredine, Geoadria 2/1997, Zadar 1997., str. 77-96
  Andre Louis SANGUIN, Geopolitical Scenarios From the Mare Liberum to the Mare Clausum: The High Sea and the case of the Mediterranean basin, Geoadria 2/1997, Zadar, 1997., str. 51-62.
  Mithad KOZLIČIĆ, Riegerove Panorame Dalmacije, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40/1998, Zadar.
  Alfonso CVITANOVIĆ, Ižani u ribarskim sporovima od 1501. do 1781. godine, Matica Hrvatska, Zadar 1998.
  Snježana MRĐEN, Mladen FRIGANOVIĆ, The demographic situation in Croatia, Geoadria 3/1998, Zadar, 1998., str. 29-56.
  Tomislav JELIĆ, Gradišćanski Hrvati u kotaru Güssing, Geoadria 3/1998, Zadar, 1998., str. 65-80.
  Stijepo OBAD, Serđo DOKOZA, Suzana MARTINOVIĆ, Južne granice Dalmacije, Državni arhiv u Zadru, Zadar, 1999.
  Ankica PIASEVOLI, Saljska intrada, Nazivlje po djedovima našim, MH Zadar, PMH Sali, Zadar-Sali, 1999.
  Martin GLAMUZINA, Nikola GLAMUZINA, Suvremena geografska problematika otoka Lopuda i Koločepa, Geoadria 4/1999, Zadar, 1999., str. 89-100.
  Anđelko MRKONJIĆ, Dijana VICAN, Produljenje životnog vijeka - sudbina ili problem: povodom Međunarodne godine posvećene starijim osobama s posebnim osvrtom na Zadar i zadarsku županiju, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, 1999.,
  Alfons CVITANOVIĆ, Zemljopisni rječnik, Matica Hrvatska Zadar, Hrvatsko geografsko društvo Zadar (u pripremi)
Aktualnosti

Dekan - Filozofskog fakulteta u Zadru od 2000. g.

Urednik.... - časopisa Geografskog društva i Odsjeka za geografiju "Geoadria"


© 2001 Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za geografiju , Site design by zmarku.

Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail