Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail


Radovi

Popis objavljenih radova do 2000. godine :
Published Works Untill 2000. :
Ouvrages et articles publies :
Publikationsverzeichnis bis 2000.

01. Zadar i okolni krajevi, priručnik za III razrede osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 1976., ukupno 56. str. (pos. izd. 1978., 1980., 1982., 1984., 1986., 1988. i 1990.g.; koautor V. Uranija)
/Zadar and Surroundings, Handbook for 3rd Class of Primary Schools, Školska knjiga, Zagreb 1976., altogether 56 pages, (reprinted 1978., 1980., 1982., 1984., 1986., 1988. i 1990.; coautor V.Uranija)/
02. Vir. Prilog geografskim istraživanjima u zadarskoj regiji, Radovi Zavoda JAZU, 24/1977, Zadar, 1977., str. 5-51, tabli 10 stranica, ukupno stranica 57, Izvorni znanstveni rad
/Vir. A Contribution to the Geographic Studies in the Zadar Region, Radovi Zavoda JAZU, 24/1977, Zadar, 1977., p. 5-51, 10 p. tables, altogether 57 pages, Original scientific paper/
03. Molat. Prilog geografskim istraživanjima u zadarskoj regiji, Radovi Zavoda JAZU 27-28/1981, Zadar 1981., str. 355-420, tabli i karata 5 stranica, ukupno stranica 71, Izvorni znanstveni rad
/Molat. A Contribution to the Geographic Studies in the Zadar Region, Radovi Zavoda JAZU, 27-28/1981, Zadar, 1981., p. 355-420, 10 p. tables and maps, altogether 71 p., Original scientific paper/
04. Prostorno određivanje urbano-ruralnog pojasa na primjeru Zadra i okolice, Zadarska revija 1/1981, Zadar 1981., str. 66-80, ukupno stranica 13, Izvorni znanstveni rad
/Spatial Defining of the Urban-rural Area With the Respect of Zadar and Its Surroundings , Zadarska revija, 1/1981, p. 66-80, completely 13 p., Original scientific paper/
05. Otok Sestrunj u zadarskom arhipelagu, Zadar 1983. (monografija, koautor A.R. Filipi), ukupno stranica 116, s preglednom kartom, Izvorni znanstveni rad.
/The Island of Sestrunj in Zadar Archipelago, Zadar 1983 (monography, coautor A.R. Filipi), altogether p. 116 with a general map, Original scientific work./
06. Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Pašmana, Geografski glasnik 46/1984, Zagreb, 1984., str. 53-71, ukupno 19 stranica. Izvorni znanstveni rad.
/The Geographical Situation an the the Physical Characteristics of the Island Pašman, Geographical Bulletin 46/1984, Zagreb, 1984., p. 53-71, completely 19 pages, Original scientific paper./
07. Regionalna funkcija Zadra u prostoru, Zbornik radova JAZU sa savjetovanja u Zadru 1985.,Prometno povezivanje Jadrana s posebnim osvrtom na Zadar i sjevernu Dalmaciju, Zagreb, 1986., str. 25-36, ukupno stranica 12, Izvorni znanstveni rad.
/The Regional Function of Zadar City in its Area, Proceedings of the Meeting: The Traffic Connection of the Adriatic Area With the Respect of Zadar and Northern Dalmatia, Zagreb, 1986., p. 25-36, completely 12 p., Original scientific paper/.
08. Pomorski leksikon, LZ"Miroslav Krleža", Zagreb, 1990., više članaka
/Maritime Lexicon, LZ"Miroslav Krleža", Zagreb, 1990., more articles/
09. Osnovna geografska obilježja biogradske mikroregije, Biogradski zbornik 1, Zadar, 1990., str 39-84, ukupno stranica 46. Izvorni znanstveni rad.
/The Main Geographic Characteristics of the Biograd Microregion, Biogradski zbornik 1, Zadar, 1990., p. 39-84, completely 46 pages, Original scientific paper/.
10. Neke promjene u gradskim naseljima zadarske regije u razdoblju 1857-1971. godine, Radovi Zavoda HAZU 33/1991, Zadar, 1991., str 239-258, ukupno stranica 20. Stručni rad.
/Some Changes in Zadar Region Urban Settlements in the Period 1857-1971., Radovi Zavoda HAZU 33/1991, Zadar, 1991., p. 239-258, completely 20 pages, Professional paper/.
11. Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja, Radovi Zavoda HAZU, 33/1991, Zadar, 1991., str 259-296, tabli i karata 12 stranica, ukupno stranica 50
/Main Geographical Characteristics of Skradin and Its Surroundings, Radovi Zavoda HAZU 33/1991, Zadar, 1991., p. 259-296, tables and maps 12, completely 50 pages, Original Scientific Paper/.
12. Prilog poznavanju nacionalnog sastava pučanstva zadarske regije u 20. stoljeću, Zadarska revija 2-3/1991, Zadar, 1991., str. 31-44, ukupno stranica 14. Izvorni znanstveni rad.
/A Contribution to the Study of the National Structure in the Zadar Region, Zadarska revija, 2-3/1991, Zadar, 1991., p. 31-44, completely 14 pages. Original Scientific paper/.
13. Abrasion Shore Relief of the Island Vir Quarternary Sediments, Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea" Mali Lošinj, Zagreb, 1992., p.119-121, completely pages 3, Original Scientific Paper.
14. Cestovne prometnice malih Jadranskih otoka, Geografski glasnik, 55/1993, Zagreb, 1993. str. 151-155, ukupno stranica 5. Stručni članak.
/The Local Roads on the Little Adriatic Islands/, Geographical Bulletin, 55/1993, Zagreb, 1993., p.151-155, completely 5 pages, Professional paper.
15. Neki zemljopisni kriteriji za određivanje samoupravnih zajednica, Zadarska smotra, 4-5/ 1993, Zadar, 1993., str. 211-212, ukupno stranica 2. Pregledni članak.
/Some Geographical Criterias for Local Administrative Area Defining, Zadarska smotra, 4-5/1993, Zadar, 1993., p. 211-212, 2 pages/.
16. Geografski (zemljopisni) kriteriji za prostorno određivanje jedinica samouprave s primjerom Zadarsko-kninske županije, Zadarska smotra, 4-5/1993, Zadar 1993., str. 223-235, ukupno stranica 13. Stručni članak.
/Geographical Criterias for Local Administrative Area Defining With the Respect of Zadar-Knin Province, Zadarska smotra, 4-5/1993, Zadar, 1993., p. 223-235., completely 13 pages, Professional paper/.
17. Zemljopis 8 (Hrvatska), udžbenik zemljopisa za IV razred gimnazije, ŠK, Zagreb, 1994. (koautor V.Rogić), ukupno stranica 196., II. izdanje 1995., III. izdanje 1996.
/Geography 8 (Croatia), Geographical textbook for 4 class of high school, ŠK, Zagreb, 1994., coautor V. Rogić, completely p. 196, II edition 1995, III edition 1996, IV edition 1998, V edition 1999/.
18. Urbano-geografska preobrazba Zadra - etape razvoja i demografske promjene nakon II. svjetskog rata do 1991. godine, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 33(20)/1993.-1994., Zadar, 1994. str. 215-240., table 4, ukupno 30 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/The Urban-geographic Transformation of Zadar - The Development Phases and Demographical Changes After II. World War Until 1991., Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 33(20)1993.-1994., Zadar, 1994., p. 215-240., 4 tables, completely 30 pages. Original scientific paper/.
19. Nastavni program zemljopisa od V. do VIII. razreda osnovne škole u ratnim uvjetima, Zbornik Škola u ratu, UNICEF, Filozofski fakultet u Zadru, Zadar 1994., str. 143-152, ukupno 10 stranica. Pregledni članak.
Geography Curriculum for 5-8 Form of Primary School Under War Circumstances, Proceedings of the Symposium : "School in War", UNICEF, Filzofski fakultet u Zadru, Zadar 1994., p. 143-152, completely 10 pages. Overview paper.
20. NP "Paklenica" u planovima prostornog razvoja, Paklenički zbornik, Simpozij povodom 45. godišnjice NP "Paklenica", Starigrad-Paklenica, 1994, str. 373-378, 1 karta. Izvorni znanstveni članak.
/Paklenica National Park in Area Development Plans, Paklenički zbornik, Simpozij povodom 45. godišnjice NP "Paklenica", Starigrad-Paklenica, 1994, p. 373-378, 1 map. Original scientific paper/.
21. Povijesno-zemljopisne osnove razvoja Nina i problemi njegove suvremene valorizacije, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knj. 8., Zadar 1995., ukupno str. 169., pril. 27.
/The Historical and geographical Basis of Nin Urban Development and the Problems of its Modern Valorisation/, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knj. 8., Zadar 1995., completely 169 pages, 27 graphics/.
22. Zadarsko-kninska županija, priručnik za zavičajnu nastavu, ŠK, Zagreb, 1995., ukupno str. 88.
/Zadar-Knin Province, Handbook for countryside schooling, ŠK, Zagreb, 1995. completely 88 pages/.
23. Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 37/1995, Zadar 1995., str. 793-805, ukupno 13 stranica, 1 tabla i 1 karta. Pregledni članak.
/A Contribution to the Geographical Knowledge About Nadin/, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 37/1995, Zadar 1995., p. 793-805, completely 13 pages, 1 table and 1 map. Overview paper/.
24. Urbano-geografska preobrazba Zadra - elementi prometnog sustava 1945.-1991., Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 34(21)/1994.-1995., Zadar, 1995. str. 247-258., 2 priloga, ukupno 14 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/The Urban-geographic Transformation of Zadar - The Elements of Traffic System 1945-1991., Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 34(21)1994.-1995., Zadar, 1995., p. 247-258., 2 appendixes, completely 14 pages. Original scientific paper.
25. Županija Zadarsko-kninska, Zadar, 1996., monografija, ukupno 160 stranica, fotografija 249, karata 6.
/County of Zadar-Knin, Zadar, 1996., Monography, completely 160 pages, 249 photographs, 6 maps.
26. Značenje Zadarsko-kninske županije u suvremenom razvoju Hrvatske, I. hrvatski geografski kongres, Geografija u funkciji razvoja Hrvatske, Zagreb, 12.-13. listopada 1995., Zbornik radova, Zagreb, 1996., str. 359-372.
/The Significance of Zadar-Knin County in Actual Development of Croatia/, I. Croatian Geographical Congress, Geography in the Function of Development of Croatia, Zagreb, October, 12-13, 1995.,Proceedings, Zagreb, 1996, 359-372. Scientific congress paper.
27. Croatian Islands - Main Geographical and Geopolitical Characteristics, Geoadria 1/1996, Zadar 1996., p. 5-16. Original sientific paper.
28. Urbano-geografska preobrazba Zadra - Elementi prometnog sustava 1945.-1991., Geoadria 1/1996, Zadar 1996., str. 35-46. 2 priloga. Ukupno 12 stranica, Izvorni znanstveni članak.
/Urban and Geographic Transformation of Zadar, Elements of Traffic System from 1945 to 1991/, Geoadria 1/1996, Zadar, 1996, p. 35-46. 2 Appendix. Completely 12 pages. Original scientific paper.
29. Hrvatski otoci - glavne geografske i geopolitičke značajke, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 35(22)/1996., Zadar, 1997. str. 349-359, ukupno 11 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/Croatian Islands - Main Geographical and Geopolitical Characteristics, RadoviFilozofskog fakulteta u Zadru, 35(22)/1996., Zadar, 1997. p. 349-359, Completely 11 pages. Original scientific paper/.
30. Some Examples of Workmanship Along the Croatian Coastal Zone, Nature and Workmanship, Insula, Unesco, Paris, 1997., p. 99-104, Completely 6 pages. Original scientific paper.
31. Zadarska županija, priručnik za zavičajnu nastavu, ŠK, Zagreb, 1997., ukupno str. 84.
/Zadar County, Handbook for countryside schooling, ŠK, Zagreb, 1997. completely 84 pages/.
32. Les Iles de la Croatie, Principales caracteristiques geographiques et geopolitiques/,Vivre Dans une Ile, Une géopolitique des Insularitiés, L'Harmattan, Paris 1997., 37-48.
/Croatian Islands, Main Geographical and Geopolitical Characteristics/, Vivre Dans une Ile, Une géopolitique des Insularitiés, L'Harmattan, Paris 1997., 37-48. Completely 11 pages. Original scientific paper.
33. The Development of Geographical and Geopolitical Position of Croatia, Geoadria 2/1997, Zadar 1997., p. 5-36. Completely 32 pages. Original scientific paper.
34. Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru, Državni arhiv u Zadru, Zadar 1997., Proslov, str. 5-16. Ukupno str. 12 .
/Croatia on the Geographical Maps from XVI. to XIX. Century in State Archiv in Zadar/, State Archiv in Zadar, Zadar 1997, Prologue, p. 5-16. Completely 12 pages.
35. Prilog revitalizaciji Novigradskog mora, Zadarska smotra, 1-3/1997., Zadar, 1997., str. 129-234, Izvorni znanstveni članak, ukupno str. 105.
/A Contribution to the Revitaliszation of the Novigrad Sea/, Zadarska smotra, 1-3/1997., Zadar, 1997., p. 129-234, Completely 105 pages. Original scientific paper.
36. Zadar - geografska obilježja, Geografski horizont, 2/1997, Zagreb, 1997., str. 47-61. Ukupno 15 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/Zadar - geographical characteristics, Geografski horizont, 2/1997, Zagreb, 1997., p. 47-61. Completely 15 pages. Original scientific paper/.
37. Osnove geografije Hrvatske, Skripta iz predmeta Regionalna geografija (Hrvatska) na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, 1998., uk. 284 str.
Essential Geographics of Croatia, Regional geography (Croatia) course scripts (brochure), Department of Geography, Faculty of Philosophy in Zadar, Zadar, 1998. Completely 284 pages.
38. Croatia - a Revived Geographic Fact on the Adriatic, Geoadria 3/1998, Zadar 1998., p. 21-28. Completely 8 pages. Original scientific paper.
39. Nature park Telašćica on Dugi Otok (Croatia) - some aspects of environmental planning, Geoadria 3/1998, Zadar, 1998., p. 83-91. Completely 9 pages. Original scientific paper.
40. Osnovne geografske značajke prostora Kaštela, Zbornik Kaštela kolijevka Hrvatske, Radovi sa simpozija, Kaštel Stari, 1998., str. 150-165, Izvorni znanstveni članak, ukupno 16 str.
/Main Geographic Features of the Kaštela Area, Proceedings Kaštela the Cradle of Croatia, Symposium papers, Matica Hrvatska Kaštela, Kaštel Stari, 1998., p. 150-165. Completely 16 pages. Original scientific paper/.
41. Zemljopisnopovijesna obilježja Dugog otoka, Zbornik Dugi otok (Zadarska smotra 1-2), Zadar 1993. (tisak 1999.), str. 11-44., 8 slika, Izvorni znanstveni članak, ukupno 34 str.
/Geohistorical Features of the Island Dugi Otok, Zbornik Dugi otok (Zadarska smotra 1-2), Zadar 1993 (printed in 1999), p. 11-44, 8 figures, Original scientific paper, completely 34 p./.
42. Povijesno-zemljopisne značajke crkvenog života u Vinjercu, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 41/1999., Zadar, 1999. str. 145-180., ukupno 36 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/Historic and Geographic Features of the Church Life of Vinjerac, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 41/1999, Zadar, 1999., p. 145-180., completely 36 p. Original scientific paper/.
43. Vode malih hrvatskih otoka i principi održivog razvoja, 2. hrvatska konferencija o vodama, Hrvatske vode - od Jadrana do Dunava, Dubrovnik, Hrvatska, 19.-22. svibnja 1999., Zbornik radova, Dubrovnik, 1999., str. 471-478., Izvorni znanstveni članak, ukupno str. 8.
/Small Croatian Islands Water and Sustainable Development Principles, 2nd Croatian Conference on Waters, Croatian Waters - from the Adriatic to the Danube, Dubrovnik-Croatia, May 19-22, 1999, Proceedings, p. 471-478. Completely 8 pages. Original scientific paper/.
44. Vinjerac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zagreb - Zadar 1999., monografija, ukupno 272 str., 375 slika, fotografija i zemljovida. Izvorni znanstveni projekt.
/Vinjerac, Academia Scientiarum et Artium Croatica, Zagreb, Institute for Historical Sciencies in Zadar, Croatian Geographic Society Zadar, Zagreb - Zadar 1999., Monography, completely 272 pages, 375 figures, photographs and maps. Original scientific project/.
45. Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Rave u zadarskom arhipelagu, (koautor: Josip Faričić), Geoadria 4/1999, Zadar, 1999., str. 33-60., 8 slika. Izvorni znanstveni članak, ukupno str. 28.
/Basic Physical-Geographical Characteristics of the Rava Island in the Zadar Archipelago (coautor: Josip Faričić), Geoadria 4/1999, Zadar, 1999., p. 33-60., 8 figures Original scientific paper, completely 28 p./.
46. Prirodno-geografska obilježja otoka Premude u zadarskom arhipelagu, (koautori: Josip Faričić i Maša Surić), Geoadria 4/1999, Zadar, 1999., str. 61-88., 7 slika, 2 fotografije. Izvorni znanstveni članak, ukupno str. 28.
/Basic Physical-Geographical Characteristics of the Premuda Island in the Zadar Archipelago/ (coautors: Josip Faričić, Maša Surić), Geoadria 4/1999, Zadar, 1999, p. 61-88., 7 figures. Original scientific paper, completely 28 p./.
47. Suvremeni problemi prostornog razvoja Hrvatske, 2. hrvatski geografski kongres, Lovran, 30. rujna - 3. listopada 1999., Zbornik radova, Zagreb, 2000., str. 305-316., ukupno 12. stranica. Članak sa znanstvenog skupa.
/Contemporary Problems in Spatial Development of Croatia/, 2. hrvatski geografski kongres, Lovran, 30 September - 3 October 1999., Proceedings, Zagreb, 2000, p. 305-316. Scientific congress paper, completely 12 p./.
48. Osnovne geografske i demogeografske značajke Privlake, Privlaka, Zbornik radova-monografija, MH Privlaka i Poglavarstvo općine Privlaka, Zagreb, 2000., str. 10-40., ukupno 31 stranica. Izvorni znanstveni članak.
/Basic Geographical and Demogeographical Features of Privlaka/, Privlaka, Proceedings - Monography, MH Privlaka and Privlaka Commune Council, Zagreb 2000, p. 10-40. Original scientific paper, completely 31 p./.
49. Zadar on the Crossroad of Nationalisms in the 20th Century, GeoJournal, Vol. 48 no. 2/1999, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2000., 123-131. Original scientific paper, completely 9 pages.
50. The Mention of Golubinka Cave Near Vinjerac (Croatia) in 19th Century, Slovenský kras, XXXVII/1999, Acta Carsologica Slovaca, Liptovský Mikulá š, 1999, p. 159-166., Original scientific paper, completely 8 p.
51. Zadar, Hrvatski zemljopis, 49/2000, Samobor, 2000., str. 32-45., ukupno 14 stranica (koautor Kata Magaš). Stručni članak.
/Zadar, Hrvatski zemljopis, 49/2000, Samobor, 2000, p. 32-45 (coautor Kata Magaš). Professional paper, completely 14 p./
52. Geografija 4 (Hrvatska), udžbenik zemljopisa za IV. razred gimnazije, NK "Dr. Feletar", I. izdanje (koautori D. Feletar, T. Jelić, V. Milić, Z. Stiperski), Zagreb, 2000., uk. stranica 184.
/Geography 4 (Croatia), Geographical textbook for 4 class of high school, NK "Dr. Feletar", Zagreb, 2000., I. edition (coautors D. Feletar, T. Jelić, V. Milić, Z. Stiperski), completely p. 184./
53. Some Recent Geopolitical Events in the Adriatic Sea Area, 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea (Abstracts), p. 322., completely 1 page.
54. Western Islands of the Zadar Archipelago (South Croatia) - Geographical Problems of the Coastal Development and Engineering, Littoral 2000 in Cavtat (Croatia), Responsible Coastal Zone Management, Periodicicum Biologorum, Vol. 102, Supplement 1 (coautors J. Faričić, M. Surić), Zagreb 2000, p. 147-156, Original scientific paper, completely 10 pages.
55. La Croatie, Une réalite géographique renaissante sur l’Adriatique, Mare Nostrum - Dinamiques et mutations géopolitiques de la Méditeranée, Géographie et cultures, Editions L’ Harmatan, Paris, 2000, p. 297-305. Original scientific paper.
/Croatia - a Revived Geographic Fact on the Adriatic, Mare Nostrum - Dinamiques et mutations géopolitiques de la Méditeranée, Géographie et cultures, Editions L’Harmatan, Paris, 2000, p. 297-305. Original scientific paper, completely 9 pages./.
56. Contribution to the Knowledge of the Geographical Characteristics of the Pag Island, Geoadria 5/2000, Zadar, 2000., str. 5-48., 7 figures. Original scientific paper, completely 44 pages.
57. Geografske osnove razvoja otoka Ugljana, (koautor: Josip Faričić), Geoadria 5/2000, Zadar, 2000., str. 49-92., 7 slika. Izvorni znanstveni članak, ukupno str. 44.
/Geographical elements of the Ugljan Island Development, (coautor: Josip Faričić), Geoadria 5/2000, Zadar, 2000., p. 49-92., 7 figures. Original scientific paper, completely 9 pages/.
Aktualnosti

Dekan - Filozofskog fakulteta u Zadru od 2000. g.

Urednik.... - časopisa Geografskog društva i Odsjeka za geografiju "Geoadria"


© 2001 Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za geografiju , Site design by zmarku.

Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail