životopis

Rođena sam 03. svibnja 1963. godine u Zadru, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1982. godine upisala sam jednopredmetni studij Psihologije, kojeg sam završila 1987. i tako stekla zvanje diplomiranog psihologa. Prva radna iskustva stekla sam u srednjoj školi (matematičkoj, ekonomskoj, medicinskoj) gdje sam predavala psihologiju i radila kao školski psiholog. Već tada sam objavila svoje prve radove. Od 1990. do 1993. u dopunskom sam radnom odnosu na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj gdje sam predavala Razvojnu psihologiju i Edukacijsku psihologiju (tada Psihologiju odgoja i obrazovanja). Od 1993. u stalnom sam radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u zvanju predavača izvodeći iste kolegije. U zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologije, grana razvojna psihologija za predmet Razvojna psihologija od Matičnog povjerenstva  izabrana sam u prosincu 1999. godine. U međuvremenu sam 1995. godine upisala poslijediplomski studij - znanstveno usavršavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomu Magistra društvenih znanosti znanstvenog polja psihologije stekla sam 19. siječnja 1998. godine obranom magistarske radnje pod naslovom "Utjecaj rada u malim grupama na usvajanje znanja, stavove i neke aspekte samopoimanja" pod mentorstvom prof.dr.sc. Alije Kulenovića.

 

Početkom 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prijavila sam doktorsku radnju pod naslovom "Odnosi s vršnjacima kao prediktori različitih aspekata prilagodbe u školi" kod mentorice prof.dr.sc. Marine Ajduković. Doktorsku disertaciju obranila sam dvije godine nakon završenog magisterija, 18. prosinca 2000. godine pred povjerenstvom prof.dr.sc. Vlasta Vizek-Vidović, prof.dr.sc. Slavko Kljajić, prof.dr.sc. Marina Ajduković i time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje psihologije.

U zvanje profesora visoke škole izabrana sam 13. srpnja 2001. godine. U to vrijeme obavljala sam dužnost predstojnika Zavoda za predškolski odgoj.

1998. godine odlukom Sabora RH iz sastava Filozofskog fakulteta izdvaja se Odsjek za razrednu nastavu i predškolski odgoj kao samostalna visokoškolska institucija, Visoka učiteljska škola. U to vrijeme obnašala sam dužnost prodekana za nastavu. U siječnju 2003. godine Visoka učiteljska škola prestaje postojati kao samostalna institucija i sada čini jedan od Odjela Sveučilišta (Sveučilišni stručni odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece) čime sam stekla pravo napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja.

Osim na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Psihologiju komunikacije vodim na sveučilišnom odjelu za informatologiju i komunikologiju.

 

Uz posao na Sveučilištu u Zadru, na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru, Sveučilišta u Zagrebu izvodim nastavu iz Razvojne i Edukacijske psihologije. Kao vanjski suradnik na Sveučilištu u Splitu vodim kolegije Razvojna psihologija i Pedagoška psihologija, a na Sveučilištu u Mostaru realiziram kolegije Uvod u razvojnu psihologiju, Dječju psihologiju, Psihologiju adolescencije i Psihologiju zrele dobi i starosti.

U svom radnom vijeku objavila sam više znanstvenih i stručnih radova te pregledne radove i prethodna priopćenja u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom i domaćim časopisima. Aktivno, priopćenjima sudjelovala sam na međunarodnim znanstvenim skupovima (desetak), jednako kao i na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima.

Član sam Hrvatskog psihološkog društva i u proširenom predsjedništvu Komunikološkog društva Hrvatske.

Aktivno sam sudjelovala u izradi petogodišnjeg programa za izobrazbu učitelja, i trogodišnjeg-četverogodišnjeg stručnog studija za odgojitelje predškolske djece. Također, pridonijela sam kao član povjerenstva, izradi specijalističkog studija za odgojitelje koji će se realizirati u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu.

Recenzirala sam radove za časopis prve kategorije "Informatologija", "Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece", "Psihologijske teme", "Ljetopis studijskog centra socijalnog rada", Zbornik radova Dani psihologije 2006"  radne materijale za predškolske ustanove "Mogu više i bolje", studiju "Zašto Zadar treba centar za mlade", Zbornik radova učiteljske akademije u Petrinji, metodički priručnik "Poetski doživljaj u likovno stvaralačkoj igri", monografiju gimnazije "Juraj Baraković".

 

U organizacijskom sam odboru znanstveno-stručnog skupa "Živa baština" i "Djetinjstvo, razvoj i odgoj" i član sam uredništva istih publikacija.

Pohađala sam edukaciju "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi" (trajanje 60 sati) i završila edukacijsku radionici iz art terapije u trajanju od 22,5 sati.

Mentor sam studentima kod izrade diplomskih radnji iz područja Razvojne, Edukacijske psihologije i Psihologije komunikacije. Uz mentorsku suradnju sa studentima ostvarujem i druge oblike suradnje i to kroz njihovo uključivanje u istraživanja, obradu podataka, izlaganja na skupovima.

Volontiram pri Zadarskoj nadbiskupiji priređujući predavanja na temu priprave za brak. Organiziram radionice o roditeljstvu i razvoju djeteta, utjecaju medija na razvoj djeteta. U Povjerenstvu sam za obitelj Zadarske nadbiskupije.

Hrvatica sam po nacionalnosti, živim u Zadru, udata sam i majka dvije djevojčice (14 i 18 godina).