bibliografija

 

znanstvena i stručna djelatnost

Klarin, M., Vidaković, J. (1998): Procjena stupnja masmedijske hrvatske demokracije, Informatologija, 31,3/4,196-201.

Sorić, I., Klarin, M. (1997): Endlerove skale anksioznosti - još jedna provjera, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, Sv.36(13),63-78.

Klarin, M. (1998): Znanje i kompetentnost u funkciji metode poučavanja, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, Sv.37(14), 171-190.

Klarin, M. (2000): Dimenzije roditeljstva kao prediktori agresivnom i asertivnom ponašanju djece školske dobi, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 1/2, 11-20.

Klarin, M. (1999): Metode podučavanja kao sastavni dio edukacije budućih učitelja, Zbornik radova Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, Drugi međunarodni znanstveni kolokvij, 294-300,Rijeka.

Klarin, M. (1998): Utjecaj podučavanja u malim kooperativnim skupinama na usvajanje znanja i zadovoljstvo studenata, Društvena istraživanja, 7,4/5,639-656.

Klarin, M., Božičević, V. (1987): Neke osobine ličnosti i stavovi liječnika polaznika Balintovih grupa, Primijenjena psihologije, 8, 135-141.

Klarin, M. (1991): Neke spoznaje o pojavi nadarenosti, PNM bilten br.1 Susret i natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske iz Fizike, 25-28.

Klarin, M. (1996): Prikaz teorija učenja s naglaskom na primjenu u nastavi, Radovi Filozofskog fakulteta, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, 35(12), 115-125.

Klarin, M. (1997): Potreba za sigurnošću - kako je zadovoljiti kod djeteta predškolske dobi, Zbornik radova, Mirisi djetinjstva 4. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, 25-31.

Klarin, M. (1998): Empatija i prosocijalno ponašanje kod djece predškolske dobi, Zbornik radova, Biti - Biti za druge, Čakovec, 125-28.

Klarin,M. (1999): Utjecaj odnosa s vršnjacima na prilagodbu djece predškolske dobi", Zbornik radova "Mirisi djetinjstva", 6. Dani predškolskog odgoja, 43-46, Split.

Klarin, M. (2000): Uloga odgojitelja na socijalni razvoj djeteta", Zbornik radova "Mirisi djetinjstva, 7. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, 75-80, Split.

Mira Klarin (2002): Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi, Društvena istraživanja, god. 11, br. 4-5, str. 805-825.

Mira Klarin (2002): Socijalna kompetencija u kontekstu socijalnih i bihevioralnih korelata, Medij kultura i odnosi s javnostima, br. 1, str. 78-81. (pregledni rad)

Mira Klarin, Josip Vidaković (2002): Socijalne vještine kao temelj ne/uspješne komunikacije, Mediji, kultura i odnosi s javnostima, 1/2, str. 164-168. (prethodno priopćenje)

Mira Klarin, Josip Vidaković (2001): Internet i međukulturalna komunikacija, Informatologija, br. 34, 1-2, 81-85. (prethodno priopćenje)

Mira Klarin (2002): Osjećaj usamljenosti u kontekstu vršnjačke interakcije, Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 9/2, 249-257.

Mira Klarin (2002): Stabilnost prosocijalnog i agresivnog ponašanja u socijalnom kontekstu - longitudinalno ispitivanje, Zbornik radova, br. 2, str. 81-95.

Mira Klarin (2001): Kvaliteta interakcije s učiteljicom i zadovoljstvo školom, Zbornik radova Visoke učiteljske škole u Zadru, br. 1, str. 55-69.

Mira Klarin, Marijana Vuković (2002): Tehnologija obrazovanja i mehanizmi suočavanja sa stresom, Društvo i tehnologija, izlaganje sa znanstvenog skupa, str. 148-150.

Klarin, M. (2001): Osjećaj usamljenosti i socijalno ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije, IV međunarodni znanstveni kongres, Rogaška Slatina, Slovenija, 2001.

Klarin, M. (2002): Učenje na daljinu kao sastavni dio koncepta cjeloživotnog obrazovanja, Rogaška Slatina, Slovenija, 2002. III međunarodni znanstveni kongres "INFORMATOLOGIA AND DISTANCE EDUCATION"

Klarin, M. (2002): Stabilnost prosocijalnog i agresivnog ponašanja u socijalnom kontekstu, longitudinalno ispitivanje, XIII. Dani psihologije.

Klarin, M. (2001): Empatija i vještine komunikacije kao temelj stereotipiziranja i međukulturalne komunikacije, Globalizacija, kulture i mediji, Dubrovnik, 2001.

Gilić, A., Klarin, M. (2001): Follow-up of the change of attitudes in group analysis using the PIE, Zadar, 2001.

Klarin, M. (2001): Stavovi studenata prema pedagoški relevantnim pojmovima u funkciji poučavanja, Društvo i tehnologija, Opatija, 2001.

Klarin, M., Lokas, M. (2002): Tehnologija obrazovanja i mehanizmi suočavanja sa stresom, Društvo i tehnologija, Opatija, 2002. (izlaganje sa studenticom)

Mira Klarin (2002): Razvoj u socijalnom kontekstu, Zbornik radova Visoke učiteljske škole "Živa baština", br. 1, str. 167-175.

Diana Nenadić-Bilan, Mira Klarin (2001): Suradnja dječjeg vrtića i muzeja u upoznavanju baštine, Zbornik radova Baština k baštini, Hvar.

Mira Klarin (2002): Razvoj i igra djeteta predškolske dobi, Zbornik radova "Dani predškolskog odgoja", Split.

Mira Klarin, Ljiljana Lukić, Ivanka Ušljebrka (2003): Ponašanje djeteta rane školske dobi u interakciji s učiteljicom, Zbornik radova "Učitelj/odgojitelj u razvoju djeteta i škole" Visoke učiteljske škole u Petrinji.

Robert Bacalja, Mira Klarin (2003): O nekim osobitostima recepcije dječje poezije u mlađim razredima osnovne škole - rezultati jedne ankete, Zbornik radova "Djetinjstvo, razvoj i odgoj" (rad je u tisku).

Klarin, M., Lukić, Lj., Ušljebrka, I. (2002): Kvaliteta interakcije s učiteljicom i ponašanje djeteta rane školske dobi, Dani Visoke učiteljske škole u Petrinji 2002. (zajednički rad sa studentima), Petrinja, 2002.

Klarin, M. (2001): Razvoj u socijalnom kontekstu, Dani Visoke učiteljske škole u Zadru "Živa baština", Zadar, 2001.

Bacalja, R., Klarin, M., Jordan, M. (2002): O nekim osobitostima recepcije dječje poezije u mlađim razredima osnovne škole, Djetinjstvo, odgoj i razvoj, Zadar-Nin, 2002. (zajednički rad sa studentima)

Klarin, M . (2004). Očeva uloga u razvitku samopoštovanja, Napredak, 144/4,442 -450.

Klarin, M. (2004). Empatija i vještine komuniciranja kao temelj stereotipiziranja i međukulturalne komunikacije, Annales, Annales for Istrian and mediterranean Studies, 14, 1, 129-141.

Klarin, M. (2004). Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata, Društvena istraživanja, 13/6, 1081-1099.

Bunja Đ., Klarin, M. (2006). Information management in function of modernizing Croatian tourism industry, Tourism and Hospitality industry, 2006.

Klarin, M. (2004). Emocionalna privrženost djeteta i odgojitelja/učitelja, Zbornik radova sa skupa, Dijete, odgojitelj, učitelj, Zadar.

Klarin, M. (2005). Stresnost i izvori stresa odgojiteljskog posla, Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar.

Klarin, M. (2005). Doprinos vršnjačkih odnosa percepciji socijalne podrške kod djece školske dobi, Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 5/5, Sveučilište u Zadru.

Klarin M. (2006). Kvaliteta obiteljske i vršnjačke interakcije djece rane školske dobi, Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Sveučilište u Zadru.

Klarin, M., Marcelić, S. (2007). Kvaliteta obiteljske i vršnjačke interakcije djece rane školske dobi, Prema novom kurikulumu, Zbornik radova s međunarodnog skupa (27-42).

Klarin, M. (2007). Prevencija ovisnosti u kontekstu obiteljskih interakcija, Napredak.

Znanstvena monografija

Klarin, M. (2006): Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Jastrebarsko, Naklada Slap.

Poglavlje u knjizi, znanstvenoj monografiji

Klarin, M. (2006). Interakcija među mladima, u Klarin, M., Milišta Z., Vrkić-Dimić, J. i sur. (2006). Izvanškolske potrebe mladih Grada Zadra, Zadar, Znanstvena knjižnica Zadar.