Logika 3

prof. dr. sc. Mirko Jakić
redovni profesor

 Satnica

2+1 (III. godina studija)

 Zadaće kolegija:
 Sadržaj programa kolegija:

Logika predikata i prirodni jezici. Definiranje temeljnih pojmova. Pojedinačni termini. Referencija i denotacija. Predikati. Varijable. Konstante. Domena. Kvantifikatori. Instancijacija. Prevođenje rečenica prirodnih jezika u simbolički jezik modela logike predikata. Formule modela logike predikata. Kontekst i dohvat rasprave. Složenija sintaktička obilježja podrečeničnih odnosa. Identitet. Simbolička semantika modela logike predikata. Ekstenzija. Interpretacija kvantificiranih formula. Istinosno-funkcionalni uvjeti kvantificiranih formula. Istinosno-funkcionalne relacije rečenica simboliziranih sredstvima modela logike predikata u odnosu na interpretacijski obrazac. Kvantifikacijska istinitost logičkih oblika. Kvantifikacijska ekvivalentnost. Kvantifikacijska konzistentnost. Kvantifikacijska izvodljivost. Kvantifikacijska valjanost zaključka. Valjanost logičkoga oblika kao nužan uvjet istinitosti. Model logike predikata s identitetom. Stablo istinitosti modela logike predikata. Konstrukcija dokaza za formule modela logike predikata. Aksiomatizacija modela logike predikata. Petnaest teorema modela logike predikata s pripadajućim konstrukcijama dokaza. Filozofija logike i neke primjene modela deduktivne logike u području metamatematike. Vježbe i zadaci.

 Literatura:

A) Obvezatna literatura:

B) Sekundarna literatura: