ZVJEZDAN PENEZIC, LOZENA IVANOV

 

PREDIKCIJA ZADOVOLJSTVA ZIVOTOM KOD TRI RAZLICITE DOBNE SKUPINE

 

 

 

            U novije se vrijeme sve cesce spominje, i sve opsirnije istrazuje konstrukt zadovoljstva zivotom. Razvijanjem novijih i adekvatnijih skala za procjenu zadovoljstva zivotom nadilazi se veliki dio problema oko mjerenja ovog konstrukta. Međutim, i dalje postoji veliko neslaganje oko definiranja samoga konstrukta.

            Autori uglavnom promatraju zadovoljstvo zivotom kao sastavni dio sireg koncepta subjektivne dobrobiti. Taj siri koncept ukljucuje: 1. zadovoljstvo zivotom, kao kognitivnu komponentu, te 2. pozitivna i 3. negativna cuvstva, kao cuvstvenu komponentu. Uz neslaganje oko utjecaja zivotne dobi na zadovoljstvo zivotom autori nastoje pojasniti i koje dimenzije i znacajke licnosti prediciraju zadovoljstvo zivotom. Jedan od ciljeva ovog istrazivanja bio je utvrđivanje koje dimenzije licnosti, te koje druge ispitivane znacajke licnosti prediciraju zadovoljstvo zivotom kod tri razlicite dobne skupine.

            Ispitivanje je ukljucivalo 228 koji su bili podijeljeni u tri dobne skupine: skupinu studenata, skupinu ispitanika srednje zivotne dobi i skupinu starijih ispitanika. Uz Skalu za procjenu zadovoljstva zivotom primijenjene su i skale za procjenu razlicitih aspekata subjektivne dobrobiti, skale za procjenu ravnoteze cuvstava, te EPQ upitnik licnosti.

            Opcenito govoreci, rezultati pokazuju da ne postoje jedinstveni prediktori zadovoljstva zivotom kod sve tri dobne skupine ispitanika. Kod skupina studenata i ispitanika srednje zivotne dobi najvecu prediktivnu vrijednost imaju pozitivni stavovi prema zivotu, dok kod skupine starijih ispitanika najvecu prediktivnu vrijednost imaju depresija i subjektivna procjena zdravstvenog stanja. Zanimljivo je da se od varijabli licnosti ekstraverzija pojavljuje kao znacajan prediktor zadovoljstva zivotom samo kod skupine studenata.

           

 

KLJUCNE RIJECI: zadovoljstvo zivotom, dobne skupine, predikcija