Zvjezdan Penezic, Lozena Ivanov, Ana Prorokovic

SAMOEFIKASNOST I PERFEKCIONIZAM KOD STUDENATA – POKUSAJ PSIHOMETRIJSKE PROVJERE KORISTENIH SKALA

SAZETAK


Na 179 studenata Filozofskog fakulteta u Zadru primijenjene su skale opce samoefikasnosti i perfekcionizma.
Polazeci od rezultata dobivenih u prijasnjim istrazivanjima autori su ispitali psihometrijske znacajke skala opce samoefikasnosti i opceg perfekcionizma.
 Skale su pokazale jednodimenzionalnu strukturu te zadovoljavajucu nutarnju konzistenciju utvrdjenu pomocu Cronbach alpha koeficijenta. Rezultati na ljestvici opce samoefikasnosti usporedjeni su i s rezultatima njemackih ispitanika (Schwarzer, 1996). Pokazalo se da je u oba slucaja moguce govoriti o istom – faktoru opce samoefikasnosti.
 

KLJUCNE RIJECI: Opca samoefikasnost, perfekcionizam, psihometrijska provjera