PRIKAZI - REVIEWSZBORNIK DUGI OTOK, Matica Hrvatska - ogranak Zadar, Zadar 1993. (tisak 1999.)
Damir Magaš

Kaštela Kolijevka Hrvatske, Zbornik radova sa simpozija u Kaštel Starom, 30. IX .- 3. X. 1998., Matica Hrvatska Kaštela, Kaštel Stari, 1999.
Kata Magaš

Damir MAGAŠ, Vinjerac, Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar 1999.
Tihana Šoliæ

Stijepo OBAD, Serðo DOKOZA, Suzana MARTINOVIÆ, JUŽNE GRANICE DALMACIJE, Državni arhiv u Zadru, Zadar, 1999.
Josip Farièiæ

South China Karst, I. Part, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1998., 247 p.
Josip Farièiæ

Hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode od Jadrana do Dunava, Dubrovnik, 19.-22. svibnja 1999., ZBORNIK RADOVA, Hrvatske vode, Dubrovnik 1999.
Damir Magaš