DJELOVANJE HRVATSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA ZADAR 1998./1999.
ACTIVITY OF THE CROATIAN GEOGRAPHIC SOCIETY IN ZADAR 1998/1999


REDOVNA SKUPŠTINA


Šesta redovna skupština HGD Zadar održana je u srijedu, 17. ožujka 1999. nakon što se na pripremnoj sjednici sastao Upravni odbor. Skupštinu je pred 60-ak èlanova zapoèeo predsjednik prof. dr. Damir Magaš. Izabrano je radno predsjedništvo. Nakon usvajanja izvješæa o radu i financijskom poslovanju Društva u 1998., usvojen je i plan djelovanja kroz tekuæu 1999. Upravni odbor djeluje i dalje u sastavu: prof. dr. Damir Magaš (predsjednik), Jadranka Brkiæ Vejmelka, prof. (dopredsjednica), Zdenko Matešiæ, prof., Želimir Meštroviæ, prof. i Božica Baraæ, prof., èlanovi. Nadzorni odbor djeluje u sastavu: Marija Siliæ, predsjednik, Sonja Jovanoviæ, prof. i student Antonio Vrbatoviæ, èlanovi. Dužnost tajnika obnaša Josip Farièiæ, prof., a blagajnika Patricija Jureško. U planu za 1999. zacrtani su: tiskanje prvog posebnog izdanja knjige "Vinjerac", èetvrtog boja "Geoadrie", sudjelovanje u susretu studenata geografije iz Zagreba i Zadra na Plitvicama, održavanje redovnih predavanja za širu javnost, struèno-popularni izlasci na teren i sl. Na kraju je predstavljen treæi broj znanstvenog èasopisa “Geoadria”, kojeg izdaju HGD - Zadar i Odsjek za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Nakon skupštine prikazan je prigodni film o vodama u podzemlju Ravnih Kotara.


IZDAVAÈKA DJELATNOST


U suradnji s Odsjekom za geografiju FF-a u Zadru objavljen je treæi broj znanstvenog èasopisa Geoadria (gl. urednik Damir Magaš). Svrha èasopisa je geografsko znanstveno istraživanje i izuèavanje hrvatskog litoralnog pojasa i Hrvatske u cjelini, ali i obrada tema iz opæe problematike geografije u Hrvatskoj i svijetu. Èasopis se odašilje na stotinjak adresa u zemlji i inozemstvu, referiran je u priznatim meðunarodnim indeksima, ima i web stranicu (u sklopu Filozofskog fakulteta u Zadru). Svojim znanstvenim èlancima sudjeluju: prof. dr. Z. Biæaniæ, Z. Hell, D. Jašiæ, prof. dr. D. Magaš, mr. S. Mrðen, dr. M. Glamuzina, mr. Nikola Glamuzina i dr. Tomislav Jeliæ. Uz to, dati su i prikazi najnovijih izdanja iz podruèja geografije (N. Glamuzina, P. Jureško, K. Magaš i J. Farièiæ), kao i prikazi rada Odsjeka za geografiju i HGD Zadar.
U suradnji sa Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Zadru objavljena je u Zadru i predstavljena u Vinjercu znanstvena monografija “Vinjerac”, autora D. Magaša. Urednici knjige su dr. sc. Milko Brkoviæ i Josip Farièiæ, prof. (v. gore opširnije pod Prikazi i dolje pod Predavanja), a radi se o prvom djelu ciklusa pod nazivom Posebna izdanja HGD u Zadru.


PREDAVANJA


Znanstvena i struèno-popularna predavanja, kao dio djelovanja HGD u Zadru, održavana su jednom mjeseèno tijekom cijele akademske godine i bila su iznimno dobro posjeæena (o èemu se vodi evidencija). Predavanje pod naslovom Biljni i životinjski svijet N. P. “Paklenica”, kao prvo u akademskoj godini, održao je u èetvrtak, 19. studenoga 1998. biolog mr. sc. Gordan Lukaè, struèni voditelj u N.P. “Paklenica” u Starigradu-Paklenica. Izlaganje je popratio terenskim dijapozitivima, izazvavši vidno zanimanje nazoènih, koji su imali priliku steæi nove spoznaje o raznovrsnosti, važnosti i naèelima održavanja živog svijeta u Parku.

Doc. dr. sc. Vladimir Skraèiæ
s Filozofskog fakulteta u Zadru predstavio je 19. sijeènja 1999. godine dokumentarni film: "Kornati - najpoznatije nepoznato otoèje", autora Davora Šariæa. U prvom dijelu iznio je u predavanju svoje vizije i probleme tog otoèja. S jednog novog aspekta razmotreno je stanje otoèja, a predavaè je nakon iscrpnog izlaganja i prikazivanja filma apelirao da se sprijeèi devastacija unutar nacionalnog parka. U utorak, 9. ožujka 1999., predavanje pod naslovom “Pacifièki razvojni prsten” održao je doc. dr. sc. Zoran Stiperski, s Odsjeka za geografiju PMF-a u Zagrebu. Osnovna tema bile su gospodarsko-geografske znakovitosti razvitka tihooceanskog prostora, osobito zemalja Dalekog istoka (Japan, Južna Koreja, Singapur, Tajvan, Australija, Novi Zeland, prostor Oceanije...). Predavanje je popraæeno zanimljivim grafikama i tablicama. U okviru redovne godišnje skupštine HGD-a Zadar, u srijedu, 17. ožujka 1999., prikazan je film “Tokovi života” o geomorfološkim, hidrogeološkim i hidrospeleološkim obilježjima tekuæica u Ravnim Kotarima. Autor Nenad Šestiæ iz HTV- studija Zadar popratio je dokumentarac svojim izlaganjem i komentarima.
Red. prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik s Odsjeka za geografiju PMF-a u Zagrebu, održao je u srijedu (24. ožujka 1999.) predavanje pod naslovom “Ljepote Mrežnice, rijeke koju treba zaštititi”. Kako zaštititi njezine prirodne vrijednosti, geografski je s ekološkim žarom izložio autor uz prikazivanje brojnih dijapozitiva i iznošenjem aktualnih problema njezinog vrednovanja. Predavanje “Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji” nazoènima je predstavio u èetvrtak, 22. travnja 1999. red. prof. dr. sc. Dragutin Feletar s Odsjeka za geografiju PMF-a u Zagrebu. Iznio je aktualnu gospodarsko-zemljopisnu problematiku Hrvatske, u usporedbi s ostalim zemljama u tranziciji, s obzirom na položaj Hrvatske u Europi i na perspektive u III. tisuæljeæu. Red. prof. dr. sc. Nikola Stražièiæ s Pomorskog fakulteta u Rijeci održao je u èetvrtak, 3. lipnja 1999. predavanje pod naslovom “Geografske znaèajke Cresko-Lošinjskog otoèja”. Iskusni poznavatelj otoèke problematike geografski je izložio prirodne i društvene aspekte opstanka, razvoja i susljednosti naseljenosti ovog otoèja, poprativši izlaganje slikovitim i aktualnim dijapozitivima.
Autor izv. prof. dr. sc. Damir Magaš, s recenzentima red. prof. dr. sc. Velimirom Rogiæem, red. prof. dr. sc. Antom Kalogjerom, urednicima dr. sc. Milkom Brkoviæem i Josipom Farièiæem, predstavio je u Vinjercu monografiju “Vinjerac”, u izdanju HGD - Zadar i Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Prezentaciju tog prvog posebnog izdanja zadarskih geografa, pratilo je više od 140 uzvanika i mještana.
Navedena predavanja i promocije HGD Zadar posjetilo je ukupno oko 700 posjetitelja.


STRUÈNO-POPULARNI TERENSKI IZLASCI


Protekle akademske godine organizirano je, u suradnji s Upravom parka, nekoliko struèno-popularnih izlazaka u NP “Paklenica”, èija je glavna svrha putem aktivnog boravka i druženja upoznati se s osnovnim geografskim znakovitostima i prirodnim ljepotama nacionalnog parka. Izlaske su vodili èlanovi Društva i studenti Odsjeka za geografiju. Organiziran je i izveden struèni obilazak Cerovaèkih (Turkaljevih) peæina 30. svibnja 1999. pod vodstvom prof. Zdenka Matešiæa, a Društvo je novèano pomoglo i susret studenata geografije iz Zagreba i Zadra na Plitvicama 8. travnja 1999. Više èlanova društva je u organizaciji svojih škola i ustanova boravilo na struènim seminarima za nastavnike zemljopisa.


OSTALO


Društvo je osiguralo obavještavanje èlanstva putem sredstava javnog priopæavanja, oglašavanjem u Narodnom listu, Zadarskom listu, Slobodnoj Dalmaciji, Veèernjem listu, Vjesniku, na Hrvatskom radiju - Radio Zadar, Radiju 057, Radiju Donat, HRT - studiju Zadar i Zadarskoj TV. Djelatnost se temeljila na suradnji sa središnjicom HGD u Zagrebu i èlanicama HGD u zemlji.